lunes, 11 de julio de 2011

Asamblea Domingo 17

Desde la asamblea Paiporta se consensuó hace unas semanas, el realizar la última asamblea antes del parón del verano en el Polideportivo, se pensó en realizar una jornada con varias actividades de carácter lúdico ( pintar pancartas para los balcones indignados, pintar camisetas, etc,,), así mismo se pensó en preparar varias paellas (con carne/vegetariana) y por la tarde realizar una manifestación improvisada a lo largo de las calles de Paiporta en dirección a la Plaza Mayor. La pintada de pancartas empezara sobre las 10 de la mañana en los paelleros del polideportivo, para quien pueda, se necesitan sabanas, tanto como pinturas o sprays, para quien quiera un plato de paella se acordó depositar 3 euros para los gastos de las propias paellas, durante la mañana también se irán formando actividades para difundir a la gente que pasee por el polideportivo el movimiento 15m, así como la invitación de quien quiera a venir i participar tanto en las actividades de ese día como en la asamblea que se viene realizando cada domingo en la plaza mayor a las 19:00h.

Acta de l'assemblea del diumenge dia 3 de Juliol

ACTA de l' ASSEMBLEA de PAIPORTA
Diumenge, 3 de Juliol del 2011.

1.- Lectura de l'ordre del dia proposat: lectura del decàleg de l'Acampada de València. Respecte al 7é punt, La consideració com a béns d’utilitat pública els serveis de primera necessitat per a la ciutadania com l’energia, xarxes de comunicació, alimentació, transports i banca. Prohibició per tant dels monopolis i oligopolis privats en subministrament d’aquests béns, sorgeixen dos propostes locals: 1)afegir al llistat els punts geoestratègics d'entrada de béns i persones, al respecte del que està passant a Grècia, els ports i els aeroports i 2) afegir al llistat també l'aigua com a bé públic.

2.- Informació i proposta de l'assemblea de barris i pobles. La persona encarregada no està present. Al fil, es proposa que aquesta funció siga rotatòria, així com la possibiliat de canvi de dia de l'assemblea de Paiporta, ja que coincideix amb la de València, per tal que qui vullga puga anar a ambdues. A més a més, es relaciona amb la proposta de paralitzar les assemblees durant el periode d'estiu.

3.- Treball i propostes de les diferents comissions:
-Comissió d'idees i pensament: per tal que les assemblees siguen més efectives, es proposa fer un ordre del dia previ a l'assemblea i la rotació de funcions dins les pròpies comissions i d'aquelles necessàries per al desenvolupament de l'assemblea (coordinador/a, anotador/a, moderador/a...); decidir què passarà amb l'assemblea durant l'estiu; properes accions, dia 4 de Juliol de matí, realització de teatre invisible i a les 20.30h assistència al plenari extraordinari de l'ajuntament.
-Comissió d'aturats: ha fet un escrit per tal de connectar amb altres aturats del poble, l'ha penjat al facebook i ha pensat difondre-ho amb cartells per diferent punts del poble.

4.- Micro obert, propostes i decisions:
§                                 S' aprova la paràl.lisi de la convocatòria formal d'assemblea setmanal durant l'estiu a partir del 17 de Juliol i fins a Setembre. Tot i això, de manera informal tots aquells que siguen al poble poden continuar treballant i reunint-se durant aquest temps. També es recorda la data del dia 24 de Juliol, l'arribada dels companys/es de la marxa a Madrid, així com a tots aquells que vullguen afegir-se per tal de recolzar-los.
§                                 Proposta de canvi de dia de l'assemblea de Paiporta per tal de possibilitar l'anada a ambdues. De moment continuarem sense canvis. El debat es reprendrà a Setembre, de cara a l'hivern potser convinga canvi respecte al dia i horari.
§                                 Respecte a la rotació de funcions, perquè tohom participe i s'hi integre, es proposa que siga cada 3 mesos per tal que siga més efectiu, facilitant la continuació de la informació. Finalment, s' acorda: dins de cada comissió la rotació de funcions es farà de manera autònoma i respecte a l'assemblea, a cadascuna es farà el repartiment de funcions per a la següent.
§                                 Al respecte de l'acció de teatre invisible, vist que no s'ha pogut preparar i es veu precipitat, s'acorda deixar-la per a setembre.
§                                 S'aprova la proposta de fer un taller de cartells (i camisetes) per a les balconades, que desenvoluparà la comissió d'acció, que es reuneix en acabar l'assemblea d'avui. Alguns/es s'ofereixen per portar teles i llençols.
§                                 Es recorda la variabilitat dela disponibilitat individual, per tant, en la mesura de les possibilitats, cal publicar al face les accions-activitats amb temps perquè tots/es puguem acudir.
§                                 S'acorda la celebració del dia 17 de Juliol com a jornada final davant l'estiu amb dinar, taller de cartells, cacerolada-manifestació i tot allò que ens vinga de gust.
§                                 Es recorda les preguntes preparades o en vies per al plenari de demà i següents: respecte al funcionament del B.I.M, de la participació ciutadana, del funcionament i possibilitats de millora de la biblioteca, de les reixes instal·lades a l'ajuntament i de l'ús dels fons del projecte Amigos.Es recorda que les preguntes s'han el·laborat de manera individual però representen al moviment. Amb visió de futur i per una qüestió d'eficiència, s'acorda que davant la situació del plenari, per exemple, o en aquelles situacions que demanden una resposta instantània, qualsevol assembleari podrà donar una resposta pel col·lectiu, sempre que després es pose en coneixement de l'assemblea perquè puga ser modificat o rebatut si es donara el cas.
§                                 S'acorda la proposta de redacció d'un article de premsa per tal de difondre l'assemblea, en aquest cas es podria aprofitar la propera jornada del dia 17 de Juliol, però també davant l'assistència als plenaris ordinaris de l'ajuntament amb posterioritat.
§                                 S'acorda la proposta d'estar presents a les festes del poble per tal d'informar sobre el moviment. La comissió d'acció s'encarregarà de demanar permís a l'Associació El Barranc perquè ens deixen estar a la seua caseta.
§                                 S'acorda portar la pancarta gran que es va fer per a la manifestació de Juny, per a col·locar-la com a senyal a cadascuna de les assemblees i també s'acorda portar-la demà al plenari per tal d'identificar-se com a col·lectiu davant l'ajuntament.
§                                 Propostes fetes i acordades per a reprendre a Setembre: la redacció d'un decàleg local; convidar a l'assemblea a associacions del poble per informar-difonfre-aprofitar treballs fets i punts comuns, amb la intenció de sumar idees, esforçs i recolzaments (educació); el seguiment dels programes polítics pre i postelectorals; respecte a la legalitat en el manteniment per part de l'ajuntament dels cartells de “No al centre penitenciari”, es planteja la possibilitat de demanar la coexistència del cartell del moviment i de fer pressió a favor d'altres pancartes, també es proposa la possibilitat de creació de murals reivindicatius com a alternativa als cartells; discusió al respecte del funcionament del facebook, mentre no tinguem pàgina web, es proposa que totes les intervencions tinguen reposta, que siga una comunicació bidireccional i que intentem fer un ús positiu de les publicacions com a participació ciutadana per sobre de crítiques partidistes i problemàtiques particulars.

5.- Repartiment de funcions per a la propera assemblea del dia 10 de Juliol: Encarna Díaz, serà la coordinadora de l'assemblea i Víctor Manuel, prendrà nota de l'acta. El moderador/a es decidirà a l'assemblea.


miércoles, 8 de junio de 2011

Petició al alcalde

(nom i Cognoms)
veí de Paiporta, amb DNI núm. ________________,
domiciliat a efectes de notificació en C/ _________________ núm. ___
(notificable també en
l’adreça electrònica ______________ @ __________)

EXPOSA

Segons estableix la Constitució Espanyola (art. 1.2) “La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat”, i “L’Administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals” (art.103.1). En conseqüència, l’administració ha d’actuar al servei del ciutadà, cosa que no podrà fer sense que la ciutadania en tinga coneixement.

La Participació resulta consubstancial a l’existència de l’estat democràtic i, com diu l’article 9.2 de la Constitució: “Correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.” A més a més, l’article 23.1 de la carta magna diu que “Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament o per mitjà de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per
sufragi universal.”

El principi de transparència de l’activitat de les administracions públiques ha d’anar de la mà del dret de tots els ciutadans a l’accés a la informació sobre eixa activitat pública que consagra l’art. 105.b) de la Constitució i art. 3.5 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Per altra part, l’article 45.1 de la Llei 30/1992 ordena que “Les Administracions Públiques impulsaran la utilització i y aplicació de les tècniques y mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, per al desplegament de la seua activitat i l’exercici de les seues competències, amb les limitacions que a la utilització d’estos mitjans estableixen la Constitució i les Lleis”, deduïnt-se d’eixe manament que les tècniques i els mitjans electrònics es posaran també al servei de l’accès dels ciutadans a la informació pública, si més no quan siga compatible amb els mitjans tècnics de què disposa l’Administració.

Com correspon a tota organització moderna, l’actuació de l’administració local ha d’adequar-se al principi de programació d’objectius, establiment dels mitjans necessaris, avaluació dels resultats obtinguts i rendiment de comptes als ciutadans a qui ha de servir.


I en conseqüència DEMANA


1. L’accés –tot respectant allò establert en l’art. 37 de la Llei 30/1992- a:

a. Documentació on es plasmen els plans de caràcter general o sectorials vigents en
el municipi.

b. Documents en què es plasma el pressupost econòmic anual de cada exercici.

c. Informació complementària on es determinen les finalitats de les actuacions i els
objectius quantificats que s’aspira abastar.

d. Memòries anuals dels distints serveis que composen l’administració local on conste:
I. Quantificació dels objectius plantejats
II. Recursos –materials i humans- disponibles pel servei
III Execucions durant l’exercici i grau de consecució dels objectius
plantejats.
IV.Suggerències de millora del servei per a exercicis posteriors.
V. Liquidació dels pressupostos municipals al màxim nivell de detall possible.

2. La posada en funcionament del dispositiu que possibilite la lliure consulta a través
d’internet de tota eixa informació, i si és possible l’obtenció de còpia electrònica en
format que permeta la fàcil anàlisi del contingut per part dels ciutadans.

3. Que l’Ajuntament diposite les còpies en suport paper necessàries de tota eixa
documentació en la Biblioteca Pública Municipal per a fer-la accessible a tots els
ciutadans.

Paiporta, ___ de juny de 2011.

Sr. ALCALDE DE PAIPORTA

Firmat: _______________________________

Mecanismes de Participació Ciutadana

Senyors i senyores , estem d'enhorabona

"Davant les 1508 peticions de documentació sobre contractaccions entre diverses empreses i conselleries que havien sigut sol·licitades al senyor Gerardo Camps i davant la negativa del mateix, que al·legava que ixa informació al estar baix secret de sumari (Cas Gürtel) no podia ser facilitada, el T.C.J estima que: La negativa de comunicació per part del vicepresident segon del consell i conseller de economia Gerardo Camps es contraria a la Constitució i per tant està obligat a facilitar la informació en els termes sol·licitats."


Decàleg acampada Valencia

Primera acta de l'Assemblea Paiporta

"Acta de l'Assemblea de Paiporta:

Dia diumenge, 5 de Juny de 2011

Afegint-nos a la protesta general de totes les acampades i assemblees existents sobre el moviment 15 M, creiem necessària la modificació de l'article de la constitució espanyola 87.3 que restringix la participació popular, creiem necessària la creació d'una assemblea constituent a Paiporta, en colaboració amb la resta d'assemblees de municipis i ciutats per garantir una democràcia participativa i propera a les necesitats reals dels ciutadans"

Exigir a les autoritats municipals un estudi poblacional i analític de la situació socieconòmica en Paiporta.

En relació al butlletí, s'exigix la democratització de la gestió , garantint un accés igualitari per a les diferents forces polítiques així com obrir el butlletí a la participació ciutadana.

Promoció del treball des de l'àmbit municipal,per contrarrestar els efectes de l'actual situació d'atur generalitzada a tot l'estat realitzant treballs q necesita el municipi, evitant així la contratació d'empreses privades.

Proposta d'acció: manar de forma unánime i constant un correu d'indignació al sr alcalde (Falta el model) i exigint transparència d'informació sobre els plans i projectes del municipi i sobre la gestió econòmica q es realitza des de l'Ajuntament: memòries, liquidacions,... (Programa "Amics" per la integració de la població inmigrant,...)

S'estableix com a prioritat la solució als actuals problemes referents a l'educació: deficiència d'infraestructures adequades a l'ensenyament de qualitat, NO ALS BARRACONS, una biblioteca pública en condicions i adaptada a les necessitats dels estudiants del municipi (flexibilització dels horaris i material bibliotecari adequat) i també molt importan la creació de GUARDERÍES PÚBLIQUES.

Proposta d'acció: Balcons Indignats,per fer reflexe de la nostra indignació desde l'Assemblea es tractarà de facilitar plantilles però qualsevol està obert a expresar la seva indignació amb el missatge que desitje.

Exigir la retirada de les reixes de l'Ajuntament donat que simbolitzen la dificultat de l'accés dels ciutadans als afers que es tracten dins, generant una barrera delimitadora entre l'ajuntament i els ciutadans.

L'Assemblea de Paiporta decideix unir-se a la concentració del 19 de Juny a nivell europeu.

¿Quiénes somos?

-¿En qué consiste el movimiento?

EL MOVIMIENTO 15M es un MOVIMIENTO CIUDADANO, que NO ESTÁ LIGADO a partidos políticos, sindicatos ni patrocinadores. LA IDEA de este movimiento es que los ciudadanos de TODAS LAS EDADES y SIN IMPORTAR la opinión política que cada uno pueda tener NOS UNAMOS para EXIGIR a los políticos una serie de CAMBIOS LEGALES.

-Queremos mejorar nuestra democracia!

Los partidos políticos reciben MUCHO dinero del ESTADO y trabajan codo con codo con el MUNDO BANCARIO y con la especulación financiera. Por eso, NUNCA VAN A CAMBIAR las leyes que benefician a estos grupos por ellos mismos y TENEMOS QUE OBLIGARLES.

Las hipotecas son abusivas y arruinan a mucha gente.

Los partidos mayoritarios se reparten el dinero y el poder de decidir cómo va a ser nuestro país. los ciudadanos solo decidimos un día, en elecciones, y tenemos solo dos opciones: guatemala o guatepeor.

Los bancos y especuladores han provocado esta crisis y la pagamos los ciudadanos, ellos siguen ganando millones.

Los cargos públicos tienen privilegios injustos en época de crisis.

Los políticos corruptos, sean del partido que sean, tardan mucho en ser juzgados porque se saben todas las trampas legales para eternizar la justicia.

Los ciudadanos estamos obligados a pagar muchos impuestos y los poderosos tienen paraísos fiscales y desgravaciones fiscales.